Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Maximale hypotheek

Bij het afsluiten van een hypotheek, kunt u niet een oneindig groot bedrag geld lenen. Een hypotheekverstrekker geeft altijd aan wat de maximale hypotheek is die aan u verstrekt kan worden. Dit om risico’s voor zowel de hypotheekverstrekker als voor u te beperken.

Hoe wordt uw maximale hypotheek bepaald?
Bij het bepalen van de maximale hypotheek, wordt altijd naar twee verhoudingen gekeken. Ten eerste kijkt men naar de verhouding van het hypotheekbedrag en uw inkomen. Verder wordt er gekeken naar de verhouding tussen het hypotheekbedrag en de waarde van uw woning.

 • Maximale hypotheek op inkomen.
  Een hypotheek mag niet hoger zijn dan 4,5 maal het bruto jaarinkomen. Hier mag van afgeweken worden als blijkt dat een hogere lening niet teveel risico’s oplevert. De hypotheek mag ook hoger zijn als er goede toekomstperspectieven met betrekking tot uw inkomen zijn. Enkele hypotheekverstrekkers hanteren een maximale hypotheek van vijf of zelfs zes maal uw bruto jaarinkomen.

  Er zijn ook hypotheekverstrekkers die een afgeleide berekening hanteren. Hierbij mag u maximaal 35% van uw inkomen besteden aan een hypotheek. Enkele hypotheekverstrekkers hanteren een hoger percentage. U kunt er zelf ook voor zorgen dat u niet teveel geld leent. Kijk of de hypotheeklasten wel binnen uw begroting passen en of u nog geld overhoudt voor overige uitgaven. Ook de hypotheekrente speelt een rol bij de maximale hypotheek die u kunt krijgen. Kiest u voor een korte rentevast periode, dan wordt de maximale hypotheek lager.

  Alleen de vaste, zekere delen van uw inkomen worden meegenomen in de berekening van uw maximale hypotheek. U kunt hieronder lezen hoe uw maximale hypotheek wordt berekend voor een onzeker of instabiel inkomen.

  Maximale hypotheek bij onzeker of instabiel inkomen

  Voor verschillende soorten onzekere inkomens, gelden verschillende regels.

  • Inkomen uit een uitkering. Wanneer uw inkomen uit een sociale uitkering bestaat, wordt ervan uitgegaan dat dit inkomen blijvend is. Wanneer dit niet het geval is, nemen de meeste hypotheekverstrekkers dit inkomen niet mee in hun berekening voor de maximale hypotheek.

  • Inkomen uit een tijdelijk dienstverband. Dit inkomen wordt in de meeste gevallen wel meegenomen in de berekening voor de maximale hypotheek, als een intentieverklaring van de werkgever verkrijgbaar is. Wanneer dit niet het geval is, dan nemen de meeste hypotheekverstrekkers dit inkomen niet mee in de berekening.

  • Inkomen uit een zelfstandig beroep of bedrijf. Niet alle hypotheekverstrekkers tellen dit inkomen mee. De meesten verstrekkers stellen echter de regel dat zij dit inkomen wel meenemen in de berekening voor de maximale hypotheek, als u kunt aantonen dat u tenminste drie jaar aaneengesloten inkomen heeft gehad. Het inkomen dat dan in de berekening meegenomen wordt, is de gemiddelde nettowinst van deze jaren of de nettowinst van het laatste jaar. Deze bedragen dienen aangetoond te worden door middel van officiële stukken. Deze dienen door een accountant te zijn opgemaakt.

  • Persoonlijke kredieten. Deze kunnen de maximale hypotheek verlagen. Veel hypotheekverstrekkers gaan er standaard van uit dat u 2% belastingsverplichting over het schuldbedrag heeft. Dit bedrag wordt van uw hypotheek afgetrokken. Wanneer u op papier kunt aantonen dat uw werkelijke belastingsverplichtingen lager zijn, wordt van deze lasten uitgegaan.

  • Alimentatie. In de meeste gevallen wordt het bedrag dat u jaarlijks aan alimentatie betaalt van uw inkomen afgehaald. Hierdoor valt uw maximale hypotheek lager uit. Alimentatie die u voor uw kinderen betaalt wordt buiten beschouwing gelaten.

 • Maximale hypotheek op onderpand
  Ook de waarde van uw woning wordt meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bestaande woningen en nieuwbouwwoningen.

Nieuwbouwwoning
Meetal is hierbij een taxatie niet nodig. De meeste hypotheekverstrekkers verstrekken maximaal 100% van de stichtingskosten. Volgens de NHG normen bestaat de maximale hypotheek uit de som van eventueel meerwerk, de koopsom en 8% voor de kosten.

Bestaande woning
Een hypotheekverstrekker eist een taxatie voor het verkrijgen van een hypotheek. Hierbij speelt vooral de executiewaarde een belangrijke rol. De meeste hypotheekverstrekkers hanteren de regel dat de maximale hypotheek 125% van de executiewaarde is. Bij hypotheken met NHG bedraagt de maximale hypotheek 112% van de koopsom. Eventuele verbouwingskosten mogen bij de koopsom op worden geteld.

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2022 Uw Huis en Hypotheek